O konkursie

Aulery to coroczny, najstarszy polski konkurs dla startupów i firm technologicznych organizowany od 2009 roku. Wybieramy liderów rynku i wskazujemy najlepsze polskie firmy z globalnym potencjałem. W tym roku dzięki współpracy z największymi polskimi miastami oraz organizacjami staramy się jeszcze bardziej wspomóc promocję polskich startupów.

Nagrody są przyznawane przez Jury złożone z praktyków i inwestorów branżowych. Zwycięzcami Aulerów były do tej pory firmy, które odnosiły później często międzynarodowe sukcesy i w wyniku udziału w konkursie ściągały uwagę inwestorów.

Aulery są nagrodami stworzonymi przez Aulę Polską - najstarszą w Polsce organizację, która aktywnie promuje kulturę przedsiębiorczości technologicznej.

Pozdrowienia!

Dotychczasowi Zwycięzcy Aulerów:

Aulery 2009
Gastronauci
Goldenline
Nozbe

Aulery 2010
Peryskop.pl
JakDojade.pl
GameTrade.pl
AdTaily.pl
Rafał Agnieszczak

Aulery 2011
Evenea.pl
Humanway.pl
inFakt.pl
Ciufcia.pl
Maciej Jankowski

Aulery 2012
Brand24
Can't Stop Games
UXPin

Aulery 2013
Showroom
PIXERS.pl
Sotrender
Migam

Aulery 2014
SalesMANAGO
MySpiroo
TurboTłumaczenia
Akademia Leona Koźmińskiego

Aulery 2015
SEMSTORM
Growbots
Ifinity
Bartłomiej Gola

Aulery 2016
Booksy
Automater
Telemedi.co
XTPL
Aulery 2017
CallPage
Photon
Nexbio
IndaHash
Zapakuj.to
Aulery 2018
BeesFund
CodersLab
UserEngage
infoShare
Aulery 2019
Autenti
Syntoil
Placeme
Laparo

Jury konkursu Aulery

Andrzej Popławki
Andrzej Popławki

My name is Andrzej and I lead eMobility team @ innogy Poland. We do electric carsharing in Warsaw. We develop charging stations network as well. We do provide customized combinations of both – carsharing / carpooling systems and charging stations – for B2C and B2B purposes

Mariola Belina-Prażmowska
Mariola Belina-Prażmowska
Michał Jaworski
Michał Jaworski
Michał Olszewski
Michał Olszewski
Bartek Pucek
Bartek Pucek

Jako Head of Mobile & Digital Projects jest odpowiedzialny za strategi? mobile, rozwj portfolio przez akwizycje i innowacje w ramach Onet Ringier Axel Springer. Uko?czy? Executive Education na Stanford Graduate School of Business w Strategic Marketing Management oraz Harvard Business School HBX w zakresie Disruptive Strategy.

Piotr Pietrzak
Piotr Pietrzak

Entuzjasta, wizjoner i technologiczny ewangelista od 20 lat zwi?zany z bran?? IT. Specjalizuje si? w projektach transformacji cyfrowej przedsi?biorstw, modeli biznesowych, budowaniem innowacyjnych rozwi?za? i ich komercjalizacj?. Wsp?pracuje na co dzie? z funduszami inwestycyjnymi typu VC/PC, inkubatorami i akceleratorami. Autor publikacji w prasie bran?owej i ekonomicznej. Prze?amuje schematy, promuje innowacje. Od wielu lat zwi?zany z IBM R&D. Do kwietnia 2018 jako CTO (Chief Technology Officer) w IBM, odpowiedzialny za rozwj rynku cloud i cognitive computing w Polsce. Obecnie odpowiada za upowszechnianie innowacyjnych rozwi?za? dla przemys?u w regionie CEE (Europa Centralna i Wschodnia).

Radosław Czyrko
Radosław Czyrko
Inga Kasak
Inga Kasak

Dyrektorka Zarz?dzaj?ca Black Swan Fund. Menad?er w kilkunastoletnim do?wiadczeniem w korporacjach mi?dzynarodowych: Hewlett-Packard, SEAT oraz EY. Odpowiedzialna za projekty w Polsce, Rosji oraz Ukrainie. Przedsi?biorczyni, wsp?za?o?ycielka pierwszego w Polsce portalu grupowych zakupw samochodw.
Wsp?za?o?ycielka Fundacji Liderek Biznesu. Mentorka. Business Angel inwestorka.

Tomasz Danis
Tomasz Danis

Pe?ni funkcj? Partnera, z MCI zwi?zany od 2013 roku. Wsp?zarz?dza funduszem Internet Ventures FIZ oraz MCI.TechVentures 1.0.

Pracowa? w LinkedIn w Kalifornii, gdzie by? odpowiedzialny za budow? strategii konkurencji na rynku europejskim

W latach 2002-2005 oraz 2007-2012 by? zwi?zany z McKinsey & Company, gdzie jako Engagement Manager realizowa? projekty strategiczne oraz inwestycyjne (w tym z obszaru M&A) dla najwi?kszych europejskich firm skoncentrowanych na sektorach telekomunikacji i mediw, ale tak?e dla wiod?cych podmiotw z bran?y energetycznej, paliwowej, FMCG oraz Private Equity.

W 2012 roku obj?? funkcj? Dyrektora Zarz?dzaj?cego Rocket Internet CEE, najwi?kszego na ?wiecie inkubatora przedsi?wzi?? typu e-commerce, gdzie by? odpowiedzialny za identyfikacj? nowych inwestycji, pozyskiwanie kapita?u, a tak?e powo?ywanie do dzia?ania nowych startup-w oraz rozwj sp?ek portfelowych Rocket w fazie wzrostu

Julia Krysztofiak-Szopa
Julia Krysztofiak-Szopa

Prezes zarz?du Fundacji Startup Poland

Pracuje w bran?y startupowej od 8 lat, w Polsce, Krzemowej Dolinie i Szwajcarii. By?a pierwsz? dyrektor programow? kalifornijskiego akceleratora startupw Blackbox.vc. Jest rwnie? przedsi?biorc? i wsp?w?a?cicielem globalnej marki produkowanej w Polsce bielizny Wellfitting. Z wykszta?cenia jest filozofem

Tomasz Snażyk
Tomasz Snażyk
Artur Granicki
Artur Granicki

Partner kancelarii Trio Legal Sna?yk Granicki

Artur Granicki jest ekspertem w dziedzinie prawa rynku kapita?owego ze szczeglnym uwzgl?dnieniem funduszy inwestycyjnych, prawa transakcji finansowych oraz projektw zwi?zanych z finansowaniem przedsi?biorstw.

Od samego pocz?tku swojej drogi zawodowej zwi?zany jest z rynkiem kapita?owym oraz prawem transakcyjnym.

Jakub Turowski
Jakub Turowski

In order to support the development of the Internet and digital solutions in Poland, Jakub is responsible for building relationships between Facebook and the policymakers, regulators, NGOs and other communities interested in a broad spectrum of topics related to the Internet.

Jakub has an over 10 years experience of work related to regulations
and digital economy. Prior to joining Facebook, Jakub was responsible for the development and management of Public Policy and Regulatory Affairs Department at the cable operator UPC Polska.

During his career, he had the opportunity to work with key stakeholders and decision-makers in Poland and Brussels, promoting the added value that the Internet and digital economy provide for the Polish society.

Jakub gained international experience in the field of digital economy in Brussels while working during four years for Belgacom on the digital agenda and European regulations.

Jakub also worked in PwC and is a graduate of icHEC Brussels Management School.

Jakub is also Vice-chair of the Digitial Technologies Employers Chamber at the Lewiatan Chamber of Commerce and co-founder of Thinktankcyfrowy.pl.

Michał Kulka
Michał Kulka
Tomasz Rudolf
Tomasz Rudolf

Za?o?yciel i prezes D-RAFT S.A. – europejskiej agencji ??cz?cej korporacje i startupy. Ceniony ekspert w dziedzinie strategii, innowacji i modeli biznesowych. Wsp?za?o?yciel i prezes firmy doradczej Innovatika. Wspiera? wiod?ce korporacje w Polsce, USA, Niemczech, W?oszech, Arabii Saudyjskiej i Indiach. Jeden z 50. najbardziej kreatywnych w biznesie wg magazynu „Brief”.

Piotr Kiełcz
Piotr Kiełcz
Paweł Harajda
Paweł Harajda

Co-Founder of OLCAMP, an organisation focused on building technology aware communities and helping startups hungry for global success. Organiser of over 100 meetups and workshops.

Marcin Kowalik
Marcin Kowalik

Marcin P. Kowalik jest za?o?ycielem i Partnerem Zarz?dzaj?cym Black Pearls VC. Specjalizuje si? w projektach z zakresu technologii poprawiaj?cych jako?? ?ycia (life quality technologies), inteligentnych systemw transportowych (ITS) i tzw. segmentu downstream sektora kosmicznego.

W ramach swoich dziesi?cioletnich do?wiadcze? w bran?y Venture Capital, za?o?y? trzy fundusze inwestycyjne. Dwa z nich koncentrowa?y si? na wspieraniu projektw technologicznych podnosz?cych jako?? ?ycia – pierwszych tego typu inicjatywach w Polsce. Marcin aktywnie wspiera rozwj innowacyjno?ci polskiej gospodarki m.in. poprzez udzia? w Komitecie Interesariuszy Narodowego Centrum Bada? i Rozwoju, cz?onkostwo w Business Centre Club i aktywno?? w Komitecie VC Krajowej Izbie Gospodarczej..

Obecnie, bierze udzia? w Kaufmann Fellows – organizowanym w Dolinie Krzemowej programie edukacyjnym dla mened?erw Venture Capital.

Maciej Jankowski
Maciej Jankowski

Za?o?yciel Fundacji Rozwoju Bran?y Internetowej Netcamp, buduje „Dolin? Krzemow?” w g?owach ludzi promuj?c wsp?prac?, dzielenie si? wiedz? i networking. Od 8 lat rozwijaw Szczecinienajwi?ksz? w zachodniej Polsce spo?eczno?? technologiczno-startupow?, organizuj?cNetcamp – inspiruj?ce spotkania IT,polsko-niemieckie Startup Weekendy i hackathonNetHack
Jako co-founder Startup Poland pomaga tworzy? lepsze warunki do rozwoju startupw w Polsce.Zdobywca presti?owej nagrodyAulerai finalista European Enterprise Award za wspieranie przedsi?biorczo?ci technologicznej.Kurator TEDxSzczecin promuj?cy ideas worth spreading. Pasjonat e-marketingu i analityki internetowej oraz startupowy geek.

Eliza Kruczkowska
Eliza Kruczkowska

Jest koordynatorem programu wsparcia startupw Start in Poland i Dyrektorem ds. Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju. By?a Prezes Fundacji Startup Poland, think tanku i najwi?kszej organizacji przedsi?biorcw technologicznych z Polski.

Rafał Brzoska
Rafał Brzoska
Krzysztof Moszyk
Krzysztof Moszyk

Przedsi?biorca i manager z 16-sto letnim do?wiadczeniem w zarz?dzaniu i budowaniu zespo?w sprzeda?owych dzia?aj?cych na rynku ICT, mentor i ekspert sprzeda?y.Organizator konferencji dla bran?y IT i start-upw (3camp, tech.3camp, Future3 orazVenture Day).Od kilku lat specjalizuje si? w planowaniu i wdra?aniuefektywnych jako?ciowo kampanii sprzeda?owych oraz budowaniu i restrukturyzacji procesw sprzeda?owych.Ostatnio dzia?a rwnie? na rzecz budowania wsp?pracy pomi?dzy nauk? a biznesem wkontek?cie komercjalizacji wynikw bada? naukowych. Absolwent Wydzia?u Zarz?dzania na Uniwersytecie Gda?skim.

Paula Pul
Paula Pul

W?a?cicielka grupy firm kompleksowo obs?uguj?cych startupy, fundusze inwestycyjne i podmioty z sektora kreatywnego (LAWMORE, Gakko Fund, Bookkeepers). Specjalizuje si? w obs?udze inwestycji na niepublicznym rynku kapita?owym. Doradza w kwestiach zwi?zanych ze struktur? inwestycji i form? pozyskania kapita?u oraz z relacjami pomi?dzy inwestorami, a podmiotami pozyskuj?cymi kapita?, w tym startupami. W imieniu klientw prowadzi negocjacje w trakcie procesw inwestycyjnych. Kojarzy startupy z funduszami inwestycyjnymi i anio?ami biznesu. Mentor w programach akceleracyjnych i inkubatorach przedsi?biorczo?ci (m.in. Orange Fab, AIP Seed Capital) . Organizatorka VC SPEED DATING – eventu ??cz?cego startupy i fundusze inwestycyjne.

Michał Rokosz
Michał Rokosz

Z Inovo wsp?pracuje od 2015 roku. Wcze?niej, pracuj?c w McKinsey & Company, zajmowa? si? doradztwem strategicznym dla najwi?kszych ?wiatowych marek. W Rocket Internet zajmowa? stanowisko dyrektora zarz?dzaj?cego Foodpandy w Europie ?rodkowo
Wschodniej.

Konrad Latkowski
Konrad Latkowski

PR, communication and marketing specialist since 2004. Co-fouder and chief editor atDVA.pl, developed brands for MP3store.pl and VEDIA S.A.. Konrad was responsible for introducing such brands as iriver and Cowon into the Polish market. In 2010 he co-founded Manubia Group.
Current projects can be followed on theKSYcorp.com. After hours he is involved in the Polish startup community as co-founder of Startup Poland Foundation and co-organizer of Warsaw Startup Weekend.

Kamila Sidor
Kamila Sidor

Kamila Sidor is a social entrepreneur and a co-founder of global community for women in IT – Geek Girls Carrots. Kamila is a founder of the school of public speaking – Speaking Carrots. She is an investor in tech startup Motivapps. In 2011 she co-organized the first Polish Startup Weekend. Kamila is fourth on the list of the most creative Poles by Brief magazine in 2016. She is on a lists: of New Europe 100 of young innovators from Central and Eastern Europe in 2014 and Teraz Polska (Now Poland) 25 young leaders in Poland in 2014.

Borys Musielak
Borys Musielak

Borys co-founded Filmaster, a personalization service acquired in 2015 by Samba TV where he is currently building the European branch. He also runs ReaktorWarsaw, a hub for startups to work, collaborate and network, and co-founded Startup Poland, a foundation that became a voice of Polish startups. Prior to founding his own projects, Borys worked as a consultant, programmer and team lead for both for startups and large corporations in Poland (empolis, eo Networks), Germany (CoCoNet) and United Kingdom (Rule Financial, Deutsche Bank). He graduated with distinction at Polish-Japanese Institute of Information Technology with a degree in software engineering. Listed as one of 50 most creative Polish entrepreneurs by BRIEF. Mentor at Founder Institute Warsaw. Film buff. Chicago Bulls fanboy. Blogs at borys.musielak.eu, tweets as @michuk. linkedin.com/in/musielak

Mateusz Tułecki
Mateusz Tułecki

Z wykszta?cenia socjolog, fan nowych technologii i marketingu. Manager Inwestycyjny w Agora S.A. oraz odpowiedzialny za rozwj Startup Fest Agora. Wyk?adowca akademicki, autor nowych kierunkw studiw, doradca, szkoleniowiec. Do?wiadczenie zdobywa? mi?dzy innymi w Satus Venture oraz realizuj?c projekty dla takich firm jak Intel czy Microsoft. Organizator kultowej ju? konferencji InternetBeta, ktra corocznie, od 2009 roku, odbywa si? w Rzeszowie.

Marcin Kurek
Marcin Kurek

Przedsi?biorca i inwestor z ponad 10 letnim do?wiadczeniem w bran?y internetowej. Za?o?yciel i Partner w funduszu inwestycyjnym Protos Venture Capital.

Za?o?yciel grupy Pomocni.pl, do ktrej nale?? takie serwisy jak Niania.pl, Remontuj.pl, Pomocedomowe.pl. Inwestor, supporter i udzia?owiec w takich projektach jak np:Znanylekarz.pl (Docplanner.com), Zadane.pl (Brainly.com), Allani.pl, Skubacz.pl, Shoplo.com, Wummelkiste.de. Specjalizuje si? w marketingu, strategii i modelach biznesowych.

Lech Kaniuk
Lech Kaniuk

Lech Kaniuk sold his first innovation at the age of 18. Have created multiple companies out of witch many have become international. Most know as cofounder of the OnlinePizza Group, sold to Delivery Hero for 30M euro and continued to operate within Delivery Hero till it’s IPO in 2017 reaching a market capitalization of over 5 billion euro. Today, he is in multiple Supervisory Boards, investing in a range of companies, author and keynote speaker. Lech operates mostly in Skandinavia and Poland.

Kinga Stanisławska
Kinga Stanisławska

Kinga jest Partnerem Zarz?dzaj?cym i Za?o?ycielem Experior Venture Fund, odpowiedzialnym za ca?okszta?t dzia?alno?ci Funduszu, w tym za pozyskiwanie i selekcj? projektw, budowanie warto?ci i doradztwo w zakresie inwestycji, nadzr nad pozyskiwaniem finansowania przez sp?ki portfelowe, relacje z inwestorami oraz nadzr nad procesami wyj?cia z inwestycji. Od 17 lat zajmuje si? inwestycjami i finansami. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych sp?ek XTRF Management Systems, Tourmedica, iTaxi, Perfect Dashboard, NobeLab, Tylko i Cosmose.

Kinga jest rwnie? Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorw Kapita?owych (PSIK) oraz aktywnie wspiera kobiety w biznesie. Jest mentorem w Vital Voices i Fundacji Przedsi?biorczych Kobiet. Od stycznia 2017 jest tak?e cz?onkiem Grupy Wysokiego Szczebla ds. Europejskiej Rady ds. Innowacji. Od 2017 roku rozpocz??a inicjatyw? wok? kobiet z sektora Venture Capital European Women in VC ktra zrzesza obecnie ponad 170 kobiet. W pa?dzierniku 2017, Kinga zosta?a umieszczona na li?cie 50 najbardziej wp?ywowych kobiet w Europie w sektorze venture capital oraz startups.

Gwidon Hemeniuk
Gwidon Hemeniuk

Gwidon is the co-founder of Xevin Investments. Prior to founding Xevin Investments Gwidon was a CEO at Adnet, largest online advertising network in Poland and Baltic countries. Before joining Adnet Gwidon held numerous managing positions at biggest media agency CR Media Consulting. He has more than 14 years of experience in the online advertising industry and 7 years in venture capital. Additionaly as a Member of the Board at polish performance marketing company Cube Group, Gwidon is the driving force behind all successful new projects like NetSales, SalesMedia, LeadR, Email Network.

Jakub Probola
Jakub Probola

Managing Director of hub:raum Krakow, the Innovation Hub for CEE startups baked by Deutsche Telekom Group (www.hubraum.com). In the past was heading innovation unit at T-Mobile Poland for 3 years where together with his team was tasked with finding new potential value streams that could be delivered to the customers. He is enthusiastic about new technologies, very obsessed and passionate about innovation and new services. Strongly believes that the future for big corporations and startups is in marriage between them.

Kuba is a huge fan of aviation (most probably if he hadnt have been this what he is right know he would have been an airline pilot) and running.

Jakub Domeracki
Jakub Domeracki

Member of the management board w Idea Box S.A. subsidiary of Idea Bank (Getin Holding S.A. group).

Przemysław Pająk
Przemysław Pająk

Funder and editor-in-chief of Spider’s Web (http://www.spidersweb.pl), the biggest tech blog in Poland. Prior to Spider’s Web, Pajak used to work for nearly a decade in the marketing/PR industry. He served as marketing and PR specialist in the FMCG industry. He also taught marketing and Business English at univerisities.

Grzegorz Marczak
Grzegorz Marczak

Grzegorz is the CEO, owner and blogger at Antyweb.pl the most popular tech blog inPoland. Hes passionate about new technologies, a supporter of all forms of entrepreneurship and a big fan of startups and creative thinking.

Krzysztof Kowalczyk
Krzysztof Kowalczyk

Ekspert ds. elektromobilno?ci, przedsi?biorca, inwestor i manager z du?ym do?wiadczeniem w bran?y nowoczesnych technologii i startupw technologicznych. By?y Dyrektor Zarz?dzaj?cy ElectroMobility Poland, sp?ki tworz?cej polskie auto elektryczne przysz?o?ci. Wcze?niej kierowa? funduszemventure capitalHardGamma Ventures, ktry za?o?y? w 2010 r. Wcze?niej pracowa? w McKinsey&Co oraz Procter&Gamble w USA i Wielkiej Brytanii. Jako Head of Content and Technology wprowadza? portal Lycos Europe na rynek polski. Absolwent Singularity University (Exponential Technologies), Community of European Management Schools CEMS (Master in International Management) oraz Szko?y G?wnej Handlowej.

Michał Brański
Michał Brański

Co-founder and Board Member of o2 Ltd. Responsible for new, social and e-commerce services. Active developer of new services o2.Webstar winner of Man of the Year on the Polish Internet [2006] a competition organized by Webfestiwal. Entrepreneur of the Year [2004] granted by Ernst & Young in the New Business category. Co-founder of the Sail Fund.

The game passionately, and with success in squash.Interests: 20th century and contemporary, media theory, sociology. He has a wife and two sons.

Paweł Chudziński
Paweł Chudziński
Bartłomiej Gola
Bartłomiej Gola

The Managing Partner of SpeedUp Group, an entrepreneur and innovator. Co-creator of over a dozen technological startups. He studied at the Poznan University of Economics. After graduation he worked within the marketing field where he worked through all career levels up to the Managing Partner in the BTL Group (shareholder and co-creator) and TEQUILA\ Poland.

He was the creator and Managing Director of the first Polish advertisement holding company INDIGITY SA. He is also an author of many publications in the field of marketing and business strategies. For many years he has been the Director of the Stowarzyszenie Marketingu Bezpo?redniego (Polish Direct Marketing Association).

Piotr Wilam
Piotr Wilam

Bio: Co-founder, general partner and leading investor at Innovation Nest (seed/VC fund), board member and co-founder at SPIN Szkola Przedsiebiorczosci Innovation Nest (SPINschool). Entrepreneur, founder of Pascal Publishing House and co-founder and first president of the management board of Onet.pl.

Business angel supporting i.a. Merlin.pl; philosopher and mathematician by education, graduate of the Catholic University of Lublin (KUL), Oxford University and London Business School.

Aniela Hejnowska
Aniela Hejnowska

Graduate from Wy?sza Szko?a Biznesu National Louis University in Nowy Sacz, Poland (1999-2002), management and marketing, Grenoble Ecole de Management Grenoble Graduate School of Business in France (2002-2003), international business, and The Chartered Institute of Marketing in UK (2005-2006) marketing.

During her studies she has been cooperating as journalist with Warsaw Business Journal (2004-2005), but her business career is almost entirely related to the telco sector. Aniela Hejnowska started her business career as Retention Manager at Tele2 in 2005. Two years later she has been promoted to Sales and Retention Manager. In 2008, after acquisition by Netia SA, she executed a successful reorganisation and cost reduction project, and from 2009 she occupied position of Head of Soho, SME and Home Markets at Netia SA. Beginning from November 2012 Aniela has joined the Groupon Poland team as Managing Director.

Businesswoman of the Year 2010 and active member of AEGEE and Vital Voices organisations. Speaks fluently Polish (native), English, French and Spanish. Married with two daughters. Loves travelling.

Łukasz Wejchert
Łukasz Wejchert

Founder & CEO at Dirlango, which focuses on technology and mobile driven projects. In December 2012, Dirlango launched Justtag an innovative mobile platform that allows to keep all benefits in your pocket: loyalty cards, stamp cards and gifts. Dirlango is also a shareholder in itaxi.pl, Polands first taxi ordering app and Virgin Mobile a new telecom operator in Poland.

Over the past decade Lukasz was the CEO of Onet Group that owns and operates a portfolio of leading web properties including: Onet.pl (media site), Sympatia.pl (dating), Zumi.pl (map-based local search) and OnetVOD (video-on-demand).

Until 2011 he was also a Vice President of the Board in TVN Group, responsible for online business. He likes challenges and adrenaline in business as well as privately through a range of sports from skiing, tenis, running, soccer and sailing.

Sponsorzy i partnerzy

WSPÓŁORGANIZATOR

Google for Startups
Warszawa
Fundacja Businesscaddy
Fundacja Aula Polska

PATRONAT HONOROWY

Gda?sk
Miasto Krakw
Miasto Lublin
MPiT
Startup Poland

PARTNER PLATINIUM

PARTNER GOLD

Microsoft
Chivas
Pelion
UPC

SPOŁECZNOŚĆ

Plugin

MEDIA

Innowacje na start
mediafun
Hi Cash
Antyweb
Dziennik Internautw
Mam Startup
Nowy Marketing
Online Marketing

Kontakt